Język obcy w biznesie

Języki: angielski, włoski, hiszpański, francuski, rosyjski.

Zajęcia prowadzą lektorzy z wyższym wykształceniem filologicznym, z kilkuletnim doświadczeniem w tłumaczeniach oraz nauczaniu języka biznesu:


Wymagania wstępne dla uczestników: znajomość języka obcego na poziomie podstawowym (umiejętność komunikacji w prostych, codziennych sytuacjach, opanowane podstawowe zasady gramatyki — odmiana czasowników, l.m. rzeczowników i przymiotników, rodzajniki, zastosowanie przyimków).

Szkolenie ma na celu zdobycie umiejętności posługiwania się terminologią specjalistyczną, rozumienia i samodzielnego konstruowania tekstów, przygotowanie do udziału w rozmowach i negocjacjach oraz zapoznanie z normami przyjętymi w kontaktach biznesowych: konstrukcja życiorysu, rozmowa kwalifikacyjna, telefoniczne i listowne ustalanie spotkań, rezerwacje, rozmowy handlowe, prezentacje firmy i produktów, korespondencja handlowa: zapytania ofertowe, składanie zamówień, płatności, reklamacje, itp., wraz z konstrukcjami gramatycznymi niezbędnymi do wyrażania takich treści, zapoznanie z tematyczną literaturą fachową. Poprzez szereg ćwiczeń (leksykalnych z uwzględnieniem zagadnień gramatycznych, rozumienie ze słuchu, analiza tekstów pisanych, opisywanie, udzielanie odpowiedzi na pytania, zadania konwersacyjne) wykonywanych wspólnie, samodzielnie i w grupach słuchacze utrwalają zdobytą wiedzę i umiejętności.